OBS Het Atelier, Ouderkerkerlaan 24, 1112 BE, Diemen      tel: 020-4166435  
 
 
 

De leermethode en het curriculum op OBS Het Atelier

'Leren voor het leven': dat is het doel van het onderwijs op OBS Het Atelier. De school wil de leerlingen opleiden tot ondernemende, onderzoekende, leergierige, zelfstandige en sociale individuen. Die goed samen kunnen spelen, werken en leven. Ambitieuze doelstellingen waaraan een heldere onderwijsvisie ten grondslag ligt.

 

Er wordt een stevige basis gelegd met de vakken rekenen, taal en lezen. Voor de zaakvakken, bijvoorbeeld natuur & techniek, aardrijkskunde en geschiedenis, gebruikt OBS Het Atelier het curriculum en het onderwijsconcept van het International Primary Curriculum (IPC). Vanuit de visie dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces, geven de leerkrachten met dit curriculum een heel uitdagende invulling aan de lessen.

Het lesmateriaal van het International Primary Curriculum (IPC) 

Het lesmateriaal van IPC is digitaal en bestaat uit ‘units’. Deze units zijn volledig afgestemd op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind. Iedere unit heeft een thema dat de leerlingen uitdaagt, van ‘Circus’ tot ‘Regenwoud’ en van ‘Missie naar Mars’ tot ‘Voortrekkers van Verandering’. Iedere unit heeft duidelijk omschreven leerdoelen. De units variëren in tijdsduur, uiteenlopend van vier tot tien weken.

Inspirerende thema's van de IPC-units

De lesmethode in de praktijk

Om te illustreren hoe zo’n unit werkt, nemen we als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking voor een chocoladereep. Bij het vak geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief geplaatst en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

 

Een unit heeft een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Hierdoor leren leerlingen verbanden te zien tussen de vakken en nemen zij actiever deel aan het onderwijs. Ook leren zij om een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te overdenken.

Vaste structuur

De units hebben een vaste structuur. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend waardoor onze leerlingen enthousiast raken over het onderwerp. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis over het onderwerp van de unit is al aanwezig bij de leerlingen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s). De mindmaps helpen onze leerlingen bij het in kaart brengen van wat ze al weten over een onderwerp.


Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Hierna zijn de kinderen voldoende toegerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst wordt gevierd.

De leercyclus van de IPC-units

Leerdoelen

Een unit heeft een aantal leerdoelen. De leerdoelen stellen vast wat de kinderen moeten weten, wat ze moeten kunnen en moeten begrijpen. Duidelijk opgestelde leerdoelen helpen bij het lesgeven en het leren en ook bij de toetsing en evaluatie. Wij onderscheiden de volgende leerdoelen:

 

- Vakinhoudelijke doelen:

De vakinhoudelijke doelen hebben betrekking op de kennis, de vaardigheden  en het begrip. Er zijn vakinhoudelijke doelen voor natuur en techniek, ICT, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, lichamelijke opvoeding, kunstzinnige vorming en mens en samenleving.

- Persoonlijke doelen:

De persoonlijke doelen hebben betrekking op de individuele kwaliteiten en karaktertrekken die voor leerlingen in de 21e eeuw van belang zijn. De persoonlijke doelen helpen die kwaliteiten te ontwikkelen, zodat leerlingen in staat zijn om met verandering in hun leven om te gaan. Er zijn persoonlijke doelen voor: onderzoek, aanpassingsvermogen, veerkracht, communicatie, moraliteit, samenwerking, respect en zorgzaamheid.

- Internationale doelen:

Het curriculum helpt kinderen bij het leggen van verbanden tussen het geleerde in de klas en de relatie met het eigen land. Daarnaast leren de kinderen over het perspectief van mensen in andere landen of mensen die een andere blik op de wereld hebben dan zij.

 

Alle leerdoelen hebben als uitgangspunt om bij de kinderen kennis, vaardigheden en begrip te ontwikkelen. Omdat kennis, vaardigheden en begrip drie verschillende ontwikkelpunten zijn, zal ook het aanleren ervan verschillen. De activiteiten zijn zo ontworpen dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht wordt besteed.

Computervaardigheden

Binnen onze werkwijze wordt ICT vakoverstijgend ingezet. De leerlingen zoeken informatie met behulp van zoekmachines en aangeboden websites, maken PowerPoint presentaties en Word documenten, slaan hun werk op in hun eigen digitale leeromgeving en bekijken film- en televisiebeelden vanaf de computer. ICT wordt dus niet gezien als een apart vakgebied, maar is een wezenlijk en onmisbaar onderdeel van ons onderwijs.

 

Computervaardigheden op OBS het Atelier

Voor de ouders

Voordat een nieuwe ‘unit’ begint, ontvangt de ouder een informatiebrief met een uitleg over de inhoud en de doelen van de unit. Op deze manier krijgt u een goed beeld van waar uw kind mee bezig is op school. U kunt uw kind helpen en stimuleren, bijvoorbeeld met het verzamelen en meenemen van materialen. Ook worden regelmatig ouders gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit.

 

Voor meer informatie over de onderwijsmethode van IPC, kunt u contact opnemen met onze directeur Jan Heijmans. Voor meer informatie verwijzen wij u ook graag naar de website van IPC: https://ipc-nederland.nl

 

Gezamenlijk knutselwerk van groep 1/2 in het kader van de IPC-unit Missie naar Mars