OBS Het Atelier, Ouderkerkerlaan 24, 1112 BE, Diemen      tel: 020-4166435  
 
 
 

Atelier Leermethode

Het Atelier heeft een lesmethode die uniek is in Nederland! Vanuit onze visie dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces, hebben wij een heel uitdagende invulling gegeven aan de lessen. Na de kernvakken rekenen, taal en lezen, die leerlingen ’s morgens in hun eigen groep volgen, hebben ze in de middag een programma in de vorm van workshops of ateliers.

Ateliers

In de ateliers bieden we de lesstof aan die past bij het thema van die periode. Een deel van die ateliers is verplicht. Daarnaast zijn er veel extra workshops die de nieuwsgierigheid van de leerling prikkelen. Daaruit kunnen ze vrij kiezen, al naar gelang hun interesse en talent. Van toneel tot sterrenkunde, van technologie tot koken, van programmeren tot zingen.

We leggen een stevige basis met de kernvakken als rekenen, taal en lezen. De ateliers vullen dat vervolgens heel mooi aan. De vorm van workshops waarin wij deze lessen geven is uniek! Hier kunt u meer lezen over deze aanpak.

Het lesmateriaal is digitaal en bestaat uit zogeheten ‘units’, afgestemd op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind. Iedere unit heeft een thema dat de leerlingen uitdaagt (van ‘Circus’ tot ‘Regenwoud’ en van ‘missie naar Mars’ tot ‘Voortrekkers van Verandering’) en heeft duidelijk omschreven leerdoelen. De units variëren in tijdsduur, uiteenlopend van vier tot tien weken.

De lesmethode in de praktijk

Om te illustreren hoe zo’n unit werkt in de praktijk: als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.
Een unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur

De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het curriculum centraal. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.
Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

Leerdoelen

Een unit heeft een aantal leerdoelen. De leerdoelen stellen vast wat de kinderen moeten weten, wat ze moeten kunnen en moeten begrijpen. Duidelijk opgestelde leerdoelen helpen bij het lesgeven en leren alsmede bij de toetsing en evaluatie.

DE VAKINHOUDELIJKE DOELEN:

De vakinhoudelijke doelen hebben betrekking op de kennis, de vaardigheden  en het begrip. Er zijn vakinhoudelijke doelen voor natuur en techniek, ICT, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, lichamelijke opvoeding, kunstzinnige vorming en mens en samenleving.

DE PERSOONLIJKE DOELEN:

De persoonlijke doelen hebben betrekking op de individuele kwaliteiten en karaktertrekken die voor leerlingen in de 21e eeuw van belang zijn. De persoonlijke doelen helpen die kwaliteiten te ontwikkelen, zodat leerlingen in staat zijn om met verandering in hun leven om te gaan. Er zijn persoonlijke doelen voor: onderzoek, aanpassingsvermogen, veerkracht, communicatie, moraliteit, samenwerking, respect en zorgzaamheid.

DE INTERNATIONALE DOELEN:

Ons curriculum is uniek omdat het leerdoelen definieert die kinderen helpen verbanden te leggen tussen het geleerde in de klas en de relatie met het eigen land.  Daarnaast leren de kinderen over het perspectief van mensen in andere landen of mensen die een andere blik op de wereld hebben dan zij.

KENNIS, VAARDIGHEDEN EN BEGRIP:

Alle leerdoelen hebben als uitgangspunt om bij de kinderen kennis, vaardigheden en begrip te ontwikkelen. Omdat kennis, vaardigheden en begrip drie totaal verschillende ontwikkelpunten zijn, zal ook het aanleren ervan verschillen. De activiteiten zijn zo ontworpen dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht wordt besteed.

ICT

Binnen onze werkwijze in ateliers wordt ICT vakoverstijgend ingezet. De leerlingen zoeken informatie met behulp van zoekmachines en aangeboden websites, creëren PowerPoint presentaties, maken Word-documenten, slaan hun werk op in hun eigen digitale leeromgeving, bekijken film/televisiebeelden vanaf de computer. ICT wordt dus niet gezien als een apart vakgebied, maar is een wezenlijk en onmisbaar onderdeel van ons onderwijs.

Voor de ouders

Voordat aan een nieuwe ‘unit’ begonnen wordt, ontvangt u als ouder een informatiebrief met een uitleg over de inhoud en de doelen van de unit. Zo krijgt u een goed idee van waar uw kind mee bezig is en kunt u helpen en stimuleren, bijvoorbeeld met het verzamelen en meenemen van materialen. Ook worden regelmatig ouders gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit.